1. Definicje

1.01 Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

1.02 Sprzedawca - BEDMC.PL - Mateusz S艂owikowski Nierejestrowana Dzia艂alno艣膰 Gospodarcza.

1.03 Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://bedmc.pl.

1.04 Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

1.05 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

1.06 Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

1.07 Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez wybranie Produktu oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu p艂atno艣ci.

1.08 Produkt - dost臋pna w Sklepie us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮

1.09 Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

2. Kontakt ze sklepem

2.01 Adres E-mail Sprzedawcy: [email protected].

2.02 Adres E-mail Sklepu: [email protected].

2.03 Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w podanych w niniejszym paragrafie.

3. Wymagania techniczne

3.01 Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

  1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 typu Google Chrome itp.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Informacje og贸lne

4.01 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

4.02 Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest przez podanie niezb臋dnych danych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia.

4.03 Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych (PLN) oraz s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

5. Zasady sk艂adania Zam贸wienia

5.01 W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

  • wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 w niego,
  • wype艂ni膰 Formularz Zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia, wybranie metody p艂atno艣ci,
  • Potwierdzi膰 zawarto艣膰 Zam贸wienia oraz poprawno艣膰 wprowadzonych danych, zaznaczaj膮c odpowiedni膮 opcj臋 pod podsumowaniem Zam贸wienia oraz klikn膮膰 przycisk 鈥淶AKUP鈥.

6. Metody P艂atno艣ci

6.01 Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci za Zam贸wienie:

  • Przelew
  • BLIK
  • PayPal
  • PaySafeCard*

* - Tylko poprzez r臋czne przelanie kwoty na konto sprzedawcy!

6.02 P艂atno艣ci obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 HotPay b2b sp. z o. o., ul. 27-Go Stycznia 9, 34-120 Andrych贸w. (HotPay.pl)

  • P艂atno艣ci Przelew obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 HotPay b2b sp. z o. o., ul. 27-Go Stycznia 9, 34-120 Andrych贸w.
  • P艂atno艣ci BLIK obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 HotPay b2b sp. z o. o., ul. 27-Go Stycznia 9, 34-120 Andrych贸w.
  • P艂atno艣ci PayPal obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 PayPal Polska sp. z o. o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
  • P艂atno艣ci PaySafeCard wykonywane s膮 poprzez r臋czne przelanie kwoty na konto sprzedawcy.

7. Wykonanie umowy sprzeda偶y

7.01 Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂6 Regulaminu.

7.02 Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie realizacji Zam贸wienia nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres email Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia o jego przyj臋ciu do realizacji. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

7.03 Wszelkie us艂ugi, s膮 w艂asno艣ci膮 serwera BEDMC.PL, a gracz jedynie otrzymuje do nich dost臋p.

7.04 Dost臋p do zakupionej us艂ugi jest jednorazowy.

8. Reklamacje

8.01 Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 Produkty, do kt贸rych dost臋p na serwisie BEDMC.PL uzyskuje Konsument.

8.02 Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, a je偶eli Klientem jest Konsument - nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Je偶eli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.

8.03 Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 w przypadku braku otrzymania us艂ugi na adres: [email protected].

8.04 Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacjispo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

8.05 Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

  • Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
  • Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
  • Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w..

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

9.01 Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

9.02 Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 - tak偶e w celu marketingowym

9.03 Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:

  • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.

9.04 Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

9.05 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy

9.06 Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 Produkty do kt贸rych dost臋p na serwisie BEDMC.PL uzyskuje Konsument.

10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

10.01 Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

10.02 Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest W艂a艣ciciel Serwisu BEDMC.PL - Mateusz S艂owikowski Nierejestrowana Dzia艂alno艣膰 Gospodarcza, email: [email protected]

10.03 Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:

  • dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, jak i przeprowadzi膰 transakcje na stronie W艂a艣ciciela serwisu;
  • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci

10.04 W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu

10.05 W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

10.06 W艂a艣ciciel Serwisu informuje, 偶e zmiany ustawie艅 w przegl膮darce internetowej u偶ytkownika mog膮 uniemo偶liwi膰 poprawne dzia艂anie Serwisu

10.07 W trosce o bezpiecze艅stwo powierzonych nam danych, opracowali艣my wewn臋trzne procedury i zalecenia, kt贸re maj膮 zapobiec udost臋pnieniu danych osobom nieupowa偶nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno艣膰 z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw膮 o ochronie danych osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp贸lnotowego.

11. Postanowienia ko艅cowe

11.01 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

11.02 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O zmianie Sprzedawca nie musi informowa膰 Konsument贸w, aczkolwiek aktualna data regulaminu znajduje si臋 na jego ko艅cu.

11.03 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

11.04 Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

11.05 Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. W艂a艣cicielem bedmc.pl jest:

Mateusz S艂owikowski - Nierejestrowana Dzia艂alno艣膰 Gospodarcza

E-mail: [email protected]

Data opublikowania regulaminu: 18.12.2023